Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Hind: 24 Kõik

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.

Ettevõtte eelised töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmisel;

Teenuse osutaja on alati kursis seadusandlusega, selle muudatustega; Teenuse osutaja omab praktilist töökogemust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas; Teenuse osutaja omab ülevaadet vajalikest dokumentidest ja on suuteline selle koostama vastavalt Tellija vajadusele; Omab kogemusi riskianalüüsi teostamisel, sellele järgnevale tegevuskava koostamisel jne; On pädev teostama perioodilist sisekontrolli; Suhtleb ja korraldab suhteid töökollektiivi ja Tööinspektsiooniga; Lahendab personaliküsimused (töökeskonnaspetsialisti haiguse, lähetuse puhul või puhkuseperioodil); Vähendab kulutusi (teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui eraldi töötaja palgakulu); Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on ettevõttes korras; Töökeskkonnaspetsialisti töökohustuste hulka kuuluvad lähtuvalt seadusandlusest ja kogemustest:

Vastavalt kliendi soovile ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine: ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes; töökohtadel esinevate ohtlike mõjurite ja riskide jälgimine; tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes; koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötingimuste kaardistamine ja riskide vältimise tegevuskava; süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine; koostamine lähtudes tööohutus ja töötervishoiualastest õigusaktidest; toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine; koostöös töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektoritega, kontrollimistel osalemine; töökeskkonnaalaste kontrollimiste ning mõõtmiste korraldamine ja jälgimine; töötajate töökeskkonnaalase täiendõppe organiseerimine ning vajalike koolitustunnistuste aegumiste tähtaegade jälgimine; eririiete, -jalanõude ja isikukaitsevahendite tellimise ja väljastamise korraldamine; seadmete ohutus- ja kasutusjuhendite koostamise ja instrueerimise korraldamine; töötajate tervisekontrolli korraldamine; esmaabi vahendite olemasolu kontrolli,one ja tagamine; nõuetekohase arvestuse pidamine kasutatavate eeskirjade, juhendite, töötajate instrueerimiste; tervisekontrolli, tööõnnetuste jms osas; süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli korraldamine; töökeskkonna riskianalüüsi uuendamine; töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine; töötajate tööohutusalase sissejuhatava ja täiendava juhendamise korraldamine; koos töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinikega tööohutusalastel nõupidamistel osalemine; Toomas Türnpuu

Töökeskkonna spetsialist

5067751

Lisatud: 22.05.2020 · Vaatamisi: 15 · Teenuse ID: 19672
Ava kõik kategooriad