City Õigusbüroo - Õigusabi, lepingute koostamine ja kohtus esindamine

Hind: Kokkuleppel Kõik

City Õigusbüroo
Ettevõte on asutatud aastal 1999. City Õigusbüroo on keskendunud õigusabiteenuse osutamisele eraisikutele, äriühingutele ja korteriühistutele kõigis peamistes õigusvaldkondades: tsiviilõigus (sh võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus) haldusõigus, äriõigus, tööõigus ja kindlustusõigus.

City Õigusbüroo meeskonda kuuluvad oma ala professionaalid, kes on omandanud kõrgema juriidilise hariduse Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Meie juristid omavad pikaajast juriidilise nõustamise kogemust ning on väljapaistvalt esindanud meie kliente Eesti Vabariigi erinevates kohtuinstantsides, kohtuvälistes vaidlusorganites, inspektsioonides, riigi- ja haldusorganites, läbirääkimistel ning muude õigustoimingute tegemisel.

City Õigusbüroo eesmärk on olla oma klientidele usaldusvääne partner leides klientide probleemidele kõige sobivamad lahendused mõistliku tasu eest, garanteerides õigusabiteenuse kvaliteetsuse ning tulemuslikkuse. Teenuse osutamisel, mida iseloomustab paindlik ja kliendikeskne teenindus, tagame kliendi huvide efektiivse kaitse ning probleemide õigeaegse lahendamise. Samuti pakume püsikliendilepingu alusel igapäevast juriidilist tuge väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning korteriühistutele, kel puudub oma jurist.

Pakutavad teenused ja tegevusvaldkonnad:

Võlaõigus, sh lepinguvälised võlasuhted
Lepingute koostamine (kasutuslepingud, võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud, toetamislepingud) Lepingute analüüs
Õiguskaitsevahendid (kahju hüvitamine, lepingu täitmise nõue, lepingust taganemine, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded) Võlgade sissenõudmine
Võlanõuete vaidlustamine
Maksekäsu kiirmenetlus
Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded
Alusetu rikastumine

Asjaõigus
Piiratud asjaõigused (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus) Kinnisomandi kitsendused
Kinnistusraamatu kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine
Asjaõiguslepingute ettevalmistamine
Kaasomand

Perekonnaõigus
Abielu ja abielu lõpetamine
Abikaasade varalised suhted
Abieluvaralepingu koostamine
Ülalpidamiskohustused
Hooldusõigus
Lapsega suhtluskorra määramine
Maksekäsu kiirmenetlus

Pärimisõigus
Pärandi jagamine
Pärandi vastuvõtmine
Sundosaõigus
Seadusjärgne pärimine
Testamendijärgne pärimine
Pärimisleping

Äriõigus
Äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
Äriühingute lõpetamine
Äriühingute müük
Põhikirjade koostamine ja muutmine
Äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
Aktsionäride (osanike) vahelised suhted
Litsentside ja tegevuslubade ning registreeringute taotlemise alase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
Konkurentsiküsimused

Tööõigus
Töölepingute koostamine
Kollektiiv- ja materiaalse vastustuse lepingute koostamine
Töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine
Töölepingute analüüs
Töölepingu ebaseaduslik lõpetamine
Töösuhetest tulenevad vaidlused
Esindamine Töövaidluskomisjonis, Tööinspektsioonis ja kohtus

Kindlustusõigus
Nõuded kindlustusseltsidele
Vastuväited kindlustusseltsidele
Isiku esindamine suhtluses kindlustusseltsiga
Isiku esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus

Täitemenetlus
Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
Asjaajamine kohtutäituri juures
Läbirääkimiste pidamine
Maksegraafikutega seonduv

Haldusõigus
Haldusmenetlus (haldusaktide- ja toimingute vaidlustamine, vaiete koostamine haldusorganitele) Riigivastutusõigus
Esindamine suhtluses haldusorganitega
Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus

Abi korteriühistutele
Korteriühistu asutamine
Korteriühistu liikmetelt võlgade sissenõudmine
Juriidiline tugi muudes küsimustes
Korteriühistutele pakume spetsiaalset püsiklienditeenust

Lisatud: 06.03.2011 · Muudetud: 06.03.2011 · Vaatamisi: 2107 · Teenuse ID: 8086
Ava kõik kategooriad